CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO QUY TRÌNH DỮ LIỆU CÁ NHÂN.

Legal Basis

Chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu của bạn nếu điều này được cho phép bởi một quy định pháp lý hiện hành. Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn cụ thể trên cơ sở Điều 6 và Điều 9 của các quy định bảo vệ dữ liệu cơ bản của EU cũng như trên cơ sở đồng ý phù hợp với Điều 7 của các quy định bảo vệ dữ liệu cơ bản của EU. Ở đây, chúng tôi sẽ căn cứ vào việc xử lý dữ liệu của bạn, trong số những nguyên tắc pháp lý sau đây. Xin lưu ý rằng đây không phải là danh sách đầy đủ hoặc kết luận về các nguyên tắc pháp lý, thay vào đó chỉ là các ví dụ nhằm làm cho các nguyên tắc pháp lý minh bạch hơn.

 

  • Đồng ý (Điều 6 Khoản 1 Trang 1 a), Điều 7 của quy định bảo vệ dữ liệu cơ bản của EU hoặc Điều 9 Khoản 2 a), Điều 7 của các quy định bảo vệ dữ liệu cơ bản của EU): Chúng tôi sẽ chỉ xử lý một số dữ liệu nhất định trên cơ sở sự đồng ý mà bạn đã đưa ra một cách rõ ràng và tự nguyện. Bạn có quyền thu hồi sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào có hiệu lực cho tương lai. 
  • Hoàn thành hợp đồng / biện pháp trước hợp đồng (Điều 6 Đoạn 1 Trang 1 b) của các quy định bảo vệ dữ liệu cơ bản của EU): Để bắt đầu và / hoặc thực hiện hợp đồng của bạn với các đại lý của MINI, BMW và các đối tác của MINI, chúng tôi yêu cầu quyền truy cập đến dữ liệu nhất định.
  • Hoàn thành nghĩa vụ pháp lý (Điều 6 Đoạn 1 Trang 1 c) của các quy định bảo vệ dữ liệu cơ bản của EU): MINI phải tuân theo một số thông số kỹ thuật pháp lý. Chúng tôi phải xử lý dữ liệu nhất định để tuân thủ các thông số kỹ thuật này.
  • Bảo vệ lợi ích hợp pháp (Điều 6 Đoạn 1 Trang 1 f) của các quy định bảo vệ dữ liệu cơ bản của EU): MINI sẽ xử lý một số dữ liệu nhất định để bảo vệ lợi ích hợp pháp của họ hoặc lợi ích của bên thứ ba. Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng nếu lợi ích của bạn không vượt trội so với chúng tôi trong các trường hợp riêng lẻ.